کولر گازی ال جی

کولر گازی ال جی


تماس بگیرید

معرفی کولر گازی ال جی

کولر گازی ال جی در کرج

کولر گازی ال جی در کرج

 • مشخصات فنی کولر گازی ال جی مدل (NEXT ONE NV126TQ) :
مدلحداکثر ظرفیت سرمایشی (BTU/hr)حداکثر ظرفیت گرمایشی (BTU/hr)ابعاد پنل داخلي (mm)وزن پنل داخلی (kg)برق مصرفیحداکثر طول لوله کشی (m)
عمقارتفاععرضولتفازA
NV126TQ۱۲۹۹۹۱۳۶۴۸۱۸۹۳۰۲۸۳۷۹٫۲۲۲۰-۲۴۰۱۴٫۹۴۱۵

 • مشخصات فنی کولرگازی ال جی مدل (NEXT ONE NV246TQ):
مدلحداکثر ظرفیت سرمایشی (BTU/hr)حداکثر ظرفیت گرمایشی (BTU/hr)ابعاد پنل داخلي (mm)وزن پنل داخلی (kg)برق مصرفیحداکثر طول لوله کشی (m)
عمقارتفاععرضولتفازA
NV246TQ۲۳۹۸۶۲۴۲۲۵۲۱۰۳۳۰۹۹۸۱۲٫۷۲۲۰-۲۴۰۱۹٫۳۲۰

 • مشخصات فنی کولر گازی ال جی مدل NEXT PLUS BV246STQ
مدلحداکثر ظرفیت سرمایشی (BTU/hr)حداکثر ظرفیت گرمایشی (BTU/hr)وزن پنل داخلی (kg)ابعاد پنل داخلي (mm)حداکثر طول لوله کشی (m)برق مصرفی
عمقارتفاععرضVفازA
BV246STQ۳۱۷۳۱۳۸۸۹۶۱۵۲۴۸۳۳۰۱۰۹۰۱۵۲۲۰-۲۴۰۱۹٫۶

 • کولر گازی ال جی مدل NEXT PLUS BV126STQ

مدلحداکثر ظرفیت سرمایشی (BTU/hr)حداکثر ظرفیت گرمایشی (BTU/hr)وزن پنل داخلی (kg)ابعاد پنل داخلي (mm)حداکثر طول لوله کشی (m)برق مصرفی
عمقارتفاععرضVفازA
BV126STQ۱۳۲۸۴۱۷۴۰۱۹۲۰۰۲۹۵۸۵۵۱۵۲۲۰-۲۴۰۱۴٫۷

 • کولر گازی ال جی مدل NEXT PLUS BV186STQ
مدلحداکثر ظرفیت سرمایشی (BTU/hr)حداکثر ظرفیت گرمایشی (BTU/hr)وزن پنل داخلی (kg)ابعاد پنل داخلي (mm)حداکثر طول لوله کشی (m)برق مصرفی
عمقارتفاععرضVفازA
BV186STQ۲۵۵۲۱۳۰۰۲۵۱۴٫۵۲۴۸۳۳۰۱۰۹۰۲۰۲۲۰-۲۴۰۱۷٫۳

 • کولر گازی ال جی مدل NEXT ONE NV186TQ
مدلحداکثر ظرفیت سرمایشی (BTU/hr)حداکثر ظرفیت گرمایشی (BTU/hr)ابعاد پنل داخلي (mm)وزن پنل داخلی (kg)برق مصرفیحداکثر طول لوله کشی (m)
عمقارتفاععرضولتفازA
NV186TQ۱۸۴۹۳۲۲۹۹۶۲۱۰۳۳۰۹۹۸۱۴۲۲۰-۲۴۰۱۷٫۱۲۰

 • کولر گازی ال جی مدل NEXT PLUS BV096STQ
مدلحداکثر ظرفیت سرمایشی (BTU/hr)حداکثر ظرفیت گرمایشی (BTU/hr)وزن پنل داخلی (kg)ابعاد پنل داخلي (mm)حداکثر طول لوله کشی (m)برق مصرفی
عمقارتفاععرضVفازA
BV096STQ۱۲۶۲۴۱۳۹۸۹۹۲۰۰۲۹۵۸۵۵۱۵۲۲۰-۲۴۰۱۳٫۷

 • کولر گازی ال جی مدل NEW TITAN NB246TQ
مدلحداکثر ظرفیت سرمایشی (BTU/hr)حداکثر ظرفیت گرمایشی (BTU/hr)ابعاد پنل داخلي (mm)وزن پنل (kg)برق مصرفیحداکثر طول لوله کشی (m)
عمقارتفاععرضداخلیفازA
سرمایش
NB246TC۲۲۰۰۰۲۵۰۳۲۵۱٫۰۳۰۱۰٫۵۱۱۰۱۵

 • کولر گازی ال جی مدل NEXT ONE NV096TQ
مدلحداکثر ظرفیت سرمایشی (BTU/hr)حداکثر ظرفیت گرمایشی (BTU/hr)ابعاد پنل داخلي (mm)وزن پنل داخلی (kg)برق مصرفیحداکثر طول لوله کشی (m)
عمقارتفاععرضولتفازA
NV096TQ۹۹۵۳۹۸۹۴۱۸۹۳۰۲۸۳۷۹٫۲۲۲۰-۲۴۰۱۳٫۶۱۵

 • کولر گازی ال جی مدل NEW TITAN NB126TQ
مدلحداکثر ظرفیت سرمایشی (BTU/hr)حداکثر ظرفیت گرمایشی (BTU/hr)ابعاد پنل داخلي (mm)وزن پنل (kg)برق مصرفیحداکثر طول لوله کشی (m)
عمقارتفاععرضداخلیفازA
سرمایش
NB126TQ۱۲۳۰۰۱۲۷۰۰۱۸۹۳۰۲۸۳۷۸٫۸۱۵٫۳۱۵

 • کولر گازی ال جی مدل NEW TITAN NB186TQ
مدلحداکثر ظرفیت سرمایشی (BTU/hr)حداکثر ظرفیت گرمایشی (BTU/hr)ابعاد پنل داخلي (mm)وزن پنل (kg)برق مصرفیحداکثر طول لوله کشی (m)
عمقارتفاععرضداخلیفازA
سرمایش
NB186TC۱۸۴۰۰۲۱۰۳۳۰۹۹۸۱۰٫۵۱۷٫۹۲۰

 • اسپلیت کم مصرف ال جی تایتان آرت کول اینورتر
مدلحداکثر

ظرفیت سرمايش (BTU/hr)

حداکثر ظرفیت گرمايش (BTU/hr)برق مصرفينوع فيلتراسيون هوا(cm) ابعاد پنل داخلي
فازحداکثر جریان

(A)

طولعمقارتفاع
AV096MTQ۱۲۶۲۸۱۳۹۹۳۱۳٫۴پلاسما،ضدآلرژی،ضد آنفولانزا H1N1۸۸٫۵۲۱۲۸٫۵
AV126MTQ۱۳۷۸۸۱۷۴۰۶۱۴٫۶۵پلاسما،ضدآلرژی،ضد آنفولانزا H1N1۸۸٫۵۲۱۲۸٫۵
AV186MTQ۲۰۴۷۸۳۰۷۱۷۱۷٫۳پلاسما،ضدآلرژی،ضد آنفولانزا H1N1۱۰۳۲۵۳۲٫۵
AV246MTQ۲۹۵۲۲۳۷۶۷۹۱۱۰٫۴پلاسما،ضدآلرژی،ضد آنفولانزا H1N1۱۰۳۲۵۳۲٫۵

 • کولر گازی ال جی مدل NEW TITAN NB096TQ
مدلحداکثر ظرفیت سرمایشی (BTU/hr)حداکثر ظرفیت گرمایشی (BTU/hr)ابعاد پنل داخلي (mm)وزن پنل (kg)برق مصرفیحداکثر طول لوله کشی (m)
عمقارتفاععرضداخلیفازA
سرمایش
NB096TQ۹۰۰۰۹۳۸۰۱۸۹۳۰۲۸۳۷۸٫۵۱۴۱۵

 • اسپلیت اینورتر ال جی NEXT TITAN مدل NT187SK3
مدلحداکثر ظرفیت سرمایشی (BTU/hr)حداکثر ظرفیت گرمایشی (BTU/hr)ابعاد پنل داخلي (mm)وزن پنل (kg)برق مصرفیحداکثر طول لوله کشی (m)
عمقارتفاععرضداخلیفازA
سرمایش
NT187SK3۱۸۰۰۰۱۸۰۰۰۲۱۰۳۳۰۹۹۸۱۲٫۷۱۹ ~ ۸۲۰

 • اسپلیت اینورتر ال جی NEXT TITAN مدل NT247SK3
مدلحداکثر ظرفیت سرمایشی (BTU/hr)حداکثر ظرفیت گرمایشی (BTU/hr)ابعاد پنل داخلي (mm)وزن پنل (kg)برق مصرفیحداکثر طول لوله کشی (m)
عمقارتفاععرضداخلیفازA
سرمایش
NT247SK3۲۴۰۰۰۲۴۰۰۰۲۱۰۳۳۰۹۹۸۱۲٫۷۱۱۱ ~ ۱۰۳۰

 • اسپلیت اینورتر ال جی NEXT TITAN مدل NT097SK1
مدلحداکثر ظرفیت سرمایشی (BTU/hr)حداکثر ظرفیت گرمایشی (BTU/hr)ابعاد پنل داخلي (mm)وزن پنل (kg)برق مصرفیحداکثر طول لوله کشی (m)
عمقارتفاععرضداخلیفازA
سرمایش
NT097SK1۹۰۰۰۹۳۸۰۱۸۹۳۰۲۸۳۷۸٫۵۱۴ ~ ۳۱۵

 • اسپلیت اینورتر ال جی NEXT TITAN مدل NT127SK1
مدلحداکثر ظرفیت سرمایشی (BTU/hr)حداکثر ظرفیت گرمایشی (BTU/hr)ابعاد پنل داخلي (mm)وزن پنل (kg)برق مصرفیحداکثر طول لوله کشی (m)
عمقارتفاععرضداخلیفازA
سرمایش
NT127SKI۱۲۰۰۰۱۲۰۰۰۱۸۹۳۰۲۸۳۷۸٫۵۱۵ ~ ۴۲۰

 

کولر گازی ال جی در کرج